Bij Dorpshuis Heerle  is iedereen welkom en willen we dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Dat geldt zowel voor de bezoekers als voor de vrijwilligers. Ongewenst of niet integer gedrag past daar niet bij. We tolereren geen geweld, discriminatie, seksuele intimidatie of andere vormen van sociaal onacceptabel gedrag. Als Dorpshuis Heerle -vrijwilliger kom je soms in contact met kwetsbare mensen en daarom is het belangrijk om elkaars grenzen te kennen en te respecteren.  

Deze gedragscode is voor al onze vrijwilligers. De gedragscode valt uiteen in twee delen: het eerste deel gaat over integer gedrag, het tweede deel gaat over ongewenst gedrag. Na het lezen ken je de gedragscode van Dorpshuis Heerle  en weet je hoe wij met elkaar om willen gaan. Aan het einde staat wat je doet als de gedragscode overschreden wordt.

De gedragsregels gelden voor alle vrijwilligers, vrijwilligers, helpende ouders.

In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Wat is integer gedrag?

RESPECTEER ELKAAR 

Ga netjes om met je omgeving en de spullen. Maak niets stuk en respecteer ieders eigendommen. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van foto’s en gegevens want Dorpshuis Heerle  wil voor iedereen een veilige omgeving zijn: bezoekers en vrijwilligers worden niet gefilmd of gefotografeerd zonder dat hier toestemming voor is gevraagd. 

WEES BETROUWBAAR 

Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van enige vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtspositie.

MAIL EN SOCIAL MEDIA 

Het privégebruik van Internet en e-mail via de software die door Dorpshuis Heerle  beschikbaar is gesteld dient te geschieden naar maatstaven van ordelijkheid en billijkheid. Oneigenlijk gebruik van Internet en e-mail zijn niet toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van websites met een discriminerend, erotisch, en/of pornografisch karakter en het gebruik van social media, anders dan is vastgelegd in het social media protocol. 

DRANK EN DRUGS 

Het is niet de bedoeling dat vrijwilligers tijdens het uitvoeren van hun taken onder de invloedzijn van alcohol en/of drugs. Het is niet toegestaan om alcohol en/of drugs naar de locatie mee te brengen. Op bijeenkomsten of andere festiviteiten georganiseerd door Dorpshuis Heerle  waarbij alleen vrijwilligers aanwezig zijn, wordt verwacht dat de vrijwilliger verantwoordelijk omgaat met de consumptie van alcohol. 

VOORBEELDFUNCTIE  

Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt voor alle vrijwilligers die Dorpshuis Heerle  vertegenwoordigen maar nog meer als je een bestuurslid of coördinator vrijwilligers bent. Span je in om je rol en functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.  

Wat is ongewenst gedrag?

SEKSUELE INTIMIDATIE

Hieronder wordt verstaan iedere vorm van seksueel getinte aandacht voor een ander, waarbij het er niet in de eerste plaats om gaat of de ‘dader’ zijn/haar gedrag intimiderend oordeelt, maar veeleer of ‘het slachtoffer’ zich geïntimideerd en zich in zijn/haar waardigheid aangetast voelt. 

Bijvoorbeeld: opdringerigheid dus ook niet verder in het privéleven doordringen dan functioneel noodzakelijk is, ongewenste aanrakingen, seksueel getinte/dubbelzinnige opmerkingen maken in welke vorm dan ook, uitnodigen tot iedere vorm van seksueel contact of confronteren met seksueel getinte afbeeldingen.

De vrijwilliger heeft de plicht de kwetsbare bezoeker naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de (minderjarige) bezoeker is betrokken, wordt nageleefd.

Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

DISCRIMINATIE

Hieronder wordt verstaan het uiten van vooroordelen tegen iemand op grond van ras, geloof, cultuur, sekse, seksuele geaardheid, afkomst en leeftijd. Ook hier geldt dat het niet zozeer de vraag is of de ‘dader’ meent dat hij/zij niet discriminerend is opgetreden, maar of het ‘slachtoffer’ zich gediscrimineerd voelt.

VERBALE EN FYSIEKE AGRESSIE

Hieronder vallen alle fysiek en/of verbaal gewelddadige gedragingen. Onder agressief gedrag wordt ook begrepen: dreigen met geweld, hardhandigheid, schelden/vernederen, veelvuldig gebruik van krachttermen, pestgedrag en intimidatie. Bij hoge uitzondering komt het voor dat (gepast) geweld noodzakelijk en dus geoorloofd is, bijvoorbeeld als men wordt aangevallen. Het begrip ‘noodweer’ is dan van toepassing. 

CORRUPTIE

Onder corruptie wordt al het doen of nalaten dat is ingegeven door een ongeoorloofde beloning verstaan. Ook de schijn van corruptie moet worden voorkomen. Voorbeelden zijn o.a.: het aannemen van geld of waardevolle goederen van een andere vrijwilliger of bezoeker, het sluiten of verstrekken van een lening bij/aan een andere vrijwilliger of bezoeker, het accepteren van meer dan een aardigheidje van een andere vrijwilliger of bezoeker, het kopen van goederen bij een andere vrijwilliger of bezoeker of diens naasten, het inzetten van een andere vrijwilliger of bezoeker voor een persoonlijke dienst, het niet juist omgaan met eigendommen van de organisatie of locatie. Daarnaast moeten alle giften van meer dan € 50 gemeld worden bij het Bestuur. Ook niet gewenst is zogenaamde vriendjespolitiek, het bevoordelen van bekenden. Gedrag dat als zodanig kan worden bestempeld dient eveneens te worden nagelaten. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn

Wat doe je als de gedragscode overschreden wordt?

Ga bij overschrijding van de regels door een bezoeker in gesprek of meld het bij de coördinator vrijwilligers zodat die het gesprek kan aangaan. Geef mensen nog een kans, behalve als er sprake is van geweld of overschreden grenzen. Maak duidelijk dat dit een laatste kans is en ontzeg bij herhaling iemand de toegang tot Dorpshuis Heerle  in een persoonlijk gesprek. Wanneer er sprake is van geweld, seksuele intimidatie of andere strafbare feiten, licht dan altijd het Bestuur en/of de politie in.

Als een vrijwilliger – dat kan ook een coördinator vrijwilligers of een bestuurslid zijn – de regels overschrijdt, meldt dit bij het bestuur van Dorpshuis Heerle . Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kun je het melden bij het Bestuur of contact opnemen met de vertrouwens contactpersoon. De contactgegevens van de besturen en de vertrouwenscontactpersoon zijn te vinden op de website van Dorpshuis Heerle . Zie de homepage.

De contactgegevens van de besturen en de vertrouwenscontactpersoon zijn te vinden op de website van Dorpshuis Heerle . Voor alle besturen geldt een meldplicht wat betreft ernstige misdragingen. Melding van een schending is zeker niet uitsluitend voorbehouden aan gedupeerden van een schending. Neem contact op met de vertrouwenscontactpersoon als je advies nodig hebt over welke stappen je dient te zetten. Je kunt geen melding doen bij de vertrouwenscontactpersoon, hij of zij is er om met jou te praten en jou steun en advies te geven. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige en gezellige omgeving.