Begane grond
Etage

Gebruikersvoorwaarden per 1-4-2022

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de verhuurder gesloten gebruikersovereenkomsten.

 • Huurafspraken voor ruimten gaan uitsluitend via de verhuurder. Onderverhuren is niet toegestaan.
 • Voor gebruik van ruimten, buiten de openstelling van de bar, kan de sleutel afgehaald worden bij een van de bestuursleden. Indien zij dit wensen, dient men zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • Door verhuurder aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de verhuurde ruimte. Eventueel onderhoud wordt waar mogelijk gepland zodat er zo min mogelijk hinder wordt veroorzaakt voor de gebruikers. Indien nodig wordt de gebruiker vooraf geïnformeerd over gepland onderhoud, voor zover de Stichting hiervan op de hoogte kan zijn.
 • Bij alle activiteiten dient namens de huurder een verantwoordelijk leider/leidster aanwezig te zijn, deze is verantwoordelijk voor de onder zijn naam georganiseerde activiteiten maar is ook verantwoordelijk voor het vrijhouden van de vluchtwegen.
 • Gebruiker dient minimaal 14 dagen voorafgaande aan het gebruik met de verhuurder overleg te plegen over de gewenste inrichting van het gebouw onder opgave van de te gebruiken apparatuur en het daarvoor benodigde elektrische vermogen en over eventuele consumptieverzorging.
 • Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, gelden voor het gebruik de volgende dagdelen:

morgen :        08.00 – 12.00 uur

middag :         13.00 – 17.00 uur

avond :           19.00 – 23.00 uur

Tussen 8.00 en 23.00 uur kan gebruik gemaakt worden van het dorpshuis. Op maandag is de barruimte gesloten. Alleen in uitzonderlijke gevallen en na overleg met de verhuurder kan hiervan worden afgeweken.

 • Het gebouw zal 10 min. voor de bovengenoemde aanvangstijden voor gebruikers toegankelijk zijn.
 • Gebruiker kan een ruimte reserveren door middel van een bericht te sturen aan planning@dorpshuisheerle.nl Wanneer de reservering definitief is ingepland, zal de gebruiker hierover worden geïnformeerd.  Door middel van een voorlopige reservering kan een optie worden verleend voor een bepaalde dag of periode. Annuleren van een definitieve reservering dient tenminste 48 uur van tevoren te gebeuren. Bij te laat annuleren wordt de huur in rekening gebracht. Annuleren per mail aan planning@dorpshuisheerle.nl  
 • Gebruiker is verplicht de ruimte achter te laten in dezelfde staat als deze zich bevond bij aanvang van gebruik. Bij het niet nakomen van deze verplichting wordt een toeslag in rekening gebracht voor de schoonmaakkosten.
 • De tarieven staan vermeld op het tarievenblad. Het huurbedrag is inclusief verwarming en verlichting. Het bedrag wordt achteraf gefactureerd met een betalingstermijn van 30 dagen. Het op herhaaldelijk verzoek niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting kan incassokosten tot gevolg hebben, welke in rekening worden gebracht bij de gebruiker.
 • In het gebouw mogen geen meegenomen eet- en/of drinkwaren worden gebruikt, behoudens met voorafgaande toestemming van de verhuurder. Ter plaatse verstrekte eet- en/of drinkwaren worden genuttigd in door de verhuurder aan te wijzen ruimte(n).
 • De horecaruimte behoort niet tot het gehuurde, doch wordt afzonderlijk geëxploiteerd. De verhuurder en/of horeca exploitant heeft/hebben met uitsluiting van ieder ander het recht tot verkoop/verstrekking van dranken, etenswaren en andere consumptieartikelen, in het gehuurde en aanhorigheden voor gebruik ter plaatse. Aan ieder ander is die verkoop/ verstrekking niet toegestaan.
 • Het gebruik van de keuken en de keukeninventaris is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder en/of horeca exploitant. Onderverhuring is niet toegestaan.
 • De bediening van de technische apparatuur van verhuurder dient, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend door of namens de verhuurder te geschieden.
 • Het is zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, de gebruiker niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen. Gebruiker draagt de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van het gehuurde.
 • Het is gebruiker niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken, dan waarvoor het is verhuurd.
 • Men dient zich te houden aan de aanwijzingen van de verhuurder of de verantwoordelijke leider(ster) van de activiteiten op dat ogenblik.
 • Het bijplaatsen van meubilair, toneel en toestellen mag alleen met toestemming van verhuurder.
 • Bij het verlaten van de ruimte dienen verwarmingsradiatoren te worden teruggedraaid op stand 2 en de verlichting te worden uitgeschakeld.
 • Het aanbrengen van reclame aan, op, rondom en in het gebouw is in principe niet toegestaan. Bij uitzondering dient dit in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van verhuurder te geschieden.
 • De inrichting van het gehuurde geschiedt uitsluitend conform de plaatselijk geldende (overheids- ) voorschriften.
 • Voor het gehele gebouw geldt een rookverbod en een verbod op het gebruik van verdovende middelen. Het gebruik van alcohol door minderjarigen is verboden. 
 • Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord; eventuele orders van politie, brandweer of verhuurder dienen te worden opgevolgd.
 • Gebruiker is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van de voor iedereen toegankelijke ruimten.
 • Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan het gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen.
 • Gebruiker is verplicht maximaal 1/2 uur na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen tenzij anders is overeengekomen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.
 • Auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op de activiteit drukkende heffingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen brandwacht- en extra personeelskosten, komen ten laste van gebruiker.
 • Tijdelijke extra aansluitingen voor telefoon en elektriciteit dienen te worden aangebracht en verwijderd door de door verhuurder aan te wijzen installateur(s). De hieraan verbonden kosten worden bij de gebruiker in rekening gebracht.
 • Het maken van radio- en/of televisieopnamen is niet toegestaan anders dan na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van verhuurder.
 • Het is gebruiker niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van verhuurder geldinzamelingen, collecten en/of verkopen van welke aard dan ook te doen plaatsvinden.
 • De organisatie van en de verkoop van entreebewijzen en programma’s geschiedt buiten verantwoordelijkheid van verhuurder, voor zover dit niet anders tevoren schriftelijk is overeengekomen.
 • Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van gebruiker te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 • Gebruiker dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke vergunningen.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor de niet nakoming van één der verplichtingen van de gebruiker.
 • Het is niet toegestaan meubilair, toestellen e.d. eigendom van verhuurder te gebruiken buiten het gebouw. In overleg met de verhuurder is huur van meubilair incidenteel mogelijk tegen een vast huurtarief. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor transport, e.v.t. schade en schoonmaakkosten worden doorberekend.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Dorpshuis Heerle.

Bijzondere bepalingen:

Gebruikers dienen medewerking te verlenen, door afstand te doen van de gehuurde ruimte, aan bepaalde activiteiten in het gebouw te denken aan b.v. verkiezingen, uitvaarten, bruiloften e.d..

De organisator van die activiteiten neemt hiervoor contact op met de verhuurder over de betreffende ruimte(n). Gebruikers worden tenminste 24 uur tevoren hierover geïnformeerd.

Tarieven

Tarieven Stichting dorpshuis Heerle vanaf 1 april 2022

De tarieven voor het gebruik van de ruimten in het dorpshuis wijzigen per 1 april 2022.

Overzicht categorieën

Categorie 1, niet commercieel:

Geldt voor iedere gebruiker die voor zijn of haar prestaties geen andere vergoeding vraag dan een periodieke contributie of een vergelijkbaar bedrag. Dit zal met name gelden voor lokale stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk.

Categorie 2, commercieel:

Iedere gebruiker die voor zijn of haar prestaties een vergoeding vraagt. Geldt ook voor bruiloften, uitvaarten en andere bijeenkomsten in de privésfeer zoals bijv. reünies en verjaardagfeesten.

Het bestuur bepaalt in welke categorie de gebruiker wordt ingedeeld.

Overzicht tarieven gebruik ruimten vanaf 1 april 2022

nrruimtecategorie 1categorie 2
per uurper dagdeelper uurper dagdeelm2
0.13gezamenlijke ruimten.v.t.€ 25,00n.v.t.€ 100,00207
0.02ontmoetingsruimte€ 2,70€ 8,10€ 13,40€ 40,2049
0.04ontspanningsruimte€ 3,15€ 9,45€ 15,50€ 46,5057
0.05Algemene ruimte€ 2,00€ 6,00€ 10,00€ 30,0036
1.03vergaderruimte 1€ 2,00€ 6,00€ 10,00€ 30,0036
1.06vergaderruimte 2€ 2,00€ 6,00€ 10,00€ 30,0036

Overzicht tarieven gebruik apparatuur en hulpmiddelen vanaf 1 april 2022

Flipover zonder papier                                                                                € 10

Flipover met papier                                                                                      € 15

Beamer met projectiescherm (klein)                                                    € 15

Beamer met projectiescherm (groot)                                                  € 25

Geluidsinstallatie incl. mediaplayer                                                       € 100

Monitorinstallatie met microfoonopstelling                                      € 25

Deze prijzen gelden voor de huurperiode. Indien deze meerdere dagen beslaat gelden ze per dag.

-Overeenkomsten, voor zover die zijn gemaakt met de gebruiker, blijven in stand maar worden aangepast aan de nieuwe tarieven.

-De ruimte vóór de bar, ontmoetingsruimte 0.02 staat in principe ter beschikking van de barexploitant. Indien een gebruiker deze ruimte op andere wijze wil gebruiken dan kan dat na overleg met en instemming van het bestuur en de barexploitant. Over dat gebruik is dan de aangegeven gebruiksvergoeding van ruimte 0.02 verschuldigd.

-Als een ruimte door het tijdstip van de huur in meerdere dagdelen valt en geen volle dagdelen beslaat zal het tarief in overleg met het bestuur worden bepaald.

-Voor uitloop van activiteiten meer dan een half uur na afloop van het avonddagdeel (23 uur) geldt een tarief van € 25 per uur of deel daarvan.

– wanneer een ruimte (incl. toiletgroep) niet opgeruimd en vervuild wordt achtergelaten geldt een toeslag van € 25 per ruimte voor de schoonmaakkosten.