Begane grond
Etage

Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verhuurder gesloten gebruikersovereenkomsten.

2. Huurafspraken voor ruimten gaan uitsluitend via het bestuur.

3. Voor gebruik van ruimten, buiten de openstelling van de bar kan de sleutel afgehaald worden bij een van de bestuursleden. Indien zij dit wensen, dient men zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

4. Door verhuurder aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de verhuurde ruimte.

5. Bij alle activiteiten dient namens de huurder een verantwoordelijk leider/leidster aanwezig te zijn, deze is verantwoordelijk voor de onder zijn naam georganiseerde activiteiten maar is ook verantwoordelijk voor het vrijhouden van de vluchtwegen.

6. Gebruiker dient minimaal 14 dagen voorafgaande aan het gebruik met de beheerder overleg te plegen over de gewenste inrichting van het gebouw – onder opgave van te gebruiken apparatuur en het daarvoor benodigde elektrische vermogen – en over eventuele consumptieverzorging.

7. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, gelden voor het gebruik de volgende dagdelen: morgen : 8.00 – 12.00 uur middag : 13.00 – 17.00 uur avond : 19.00 – 23.00 uur Het gebouw zal 10 min. voor de bovengenoemde aanvangstijden voor gebruikers toegankelijk zijn.

8. Door middel van een voorlopige reservering kan een optie worden verleend voor een bepaalde dag of periode.

9. Gebruiker is verplicht de ruimte achter te laten in dezelfde staat als deze zich bevond bij aanvang van gebruik.

10. Het huurbedrag is inclusief verwarming, verlichting.

11. In het gebouw mogen geen meegenomen eet- en/of drinkwaren worden gebruikt, behoudens met voorafgaande toestemming van de beheerder. Ter plaatse verstrekte eet- en/of drinkwaren worden genuttigd in door de beheerder aan te wijzen ruimte(n). De horecaruimte behoort niet tot het gehuurde, doch wordt afzonderlijk geëxploiteerd. De verhuurder en/of horeca exploitant heeft/hebben met uitsluiting van ieder ander het recht tot verkoop/verstrekking van dranken, etenswaren en andere consumptieartikelen, in het gehuurde en aanhorigheden voor gebruik ter plaatse. Aan ieder ander is die verkoop/verstrekking niet toegestaan.

12. Het gebruik van de keuken en de keukeninventaris is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder en/of horeca exploitant.

13. Onderverhuring is niet toegestaan.

14. De bediening van de technische apparatuur van verhuurder dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend door personeel van verhuurder te geschieden.

15. Het is zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, de gebruiker niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen. Gebruiker draagt de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van het gehuurde.

16. Het is gebruiker niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken, dan waarvoor het is verhuurd.

17. Men dient zich te houden aan de aanwijzingen van het bestuur, de beheerder/ster, of de verantwoordelijke leider(ster) van de activiteiten op dat ogenblik.

18. Het bijplaatsen van meubilair, toneel en toestellen mag alleen met toestemming van verhuurder.

19. Bij het verlaten van de ruimte dienen verwarmingsradiatoren te worden teruggedraaid op stand 2 en de verlichting te worden uitgeschakeld.

20. Het aanbrengen van reclame aan, op, rondom en in het gebouw is in principe niet toegestaan. Bij uitzondering dient dit in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van verhuurder te geschieden.

21. De inrichting van het gehuurde geschiedt uitsluitend conform de plaatselijk geldende (overheids-) voorschriften.

22. Voor het gehele gebouw geldt een rookverbod.

23. Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord; eventuele orders van politie, brandweer of verhuurder dienen te worden opgevolgd.

24. Gebruiker is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van de voor iedereen toegankelijke ruimten.

25. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan het gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen.

26. Gebruiker is verplicht ½ uur na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen tenzij anders is overeengekomen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.

27. Auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op de bijeenkomst drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen brandwachten extra personeelskosten, komen ten laste van gebruiker.

28. Tijdelijke extra aansluitingen voor telefoon/internet en elektriciteit dienen te worden aangebracht en verwijderd door de door verhuurder aan te wijzen installateur(s). De hieraan verbonden kosten worden bij de gebruiker in rekening gebracht.

29. Het maken van radio- en/of televisieopnamen is niet toegestaan anders dan na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van verhuurder.

30. Het is gebruiker niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van verhuurder geldinzamelingen, collecten en/of verkopen van welke aard dan ook te doen plaatsvinden.

31. De organisatie van en de verkoop van entreebewijzen en programma’s geschiedt buiten verantwoordelijkheid van verhuurder, voor zover dit niet anders tevoren schriftelijk is overeengekomen.

32. Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van gebruiker te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

33. Gebruiker dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke vergunningen.

34. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de niet nakoming van één der verplichtingen van de gebruiker.

35. Het is niet toegestaan meubilair, toestellen e.d. eigendom van verhuurder te gebruiken buiten het gebouw. In overleg met het bestuur is huur van meubilair incidenteel mogelijk tegen een vast huurtarief. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor transport, e.v.t. schade en schoonmaakkosten worden doorberekend.

36. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Dorpshuis Heerle. Bijzondere bepalingen: Gebruikers dienen medewerking te verlenen, door afstand te doen van de gehuurde ruimte, aan bepaalde activiteiten in het gebouw te denken aan b.v. verkiezingen, uitvaarten, bruiloften e.d.. De organisator van die activiteiten neemt hiervoor contact op met de verhuurder over de af te stane ruimte(n). Gebruikers worden tenminste 24 uur tevoren hierover geïnformeerd.

Tarieven

Tarieven

vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 wijzigen de tarieven voor het gebruik van de ruimten
in het dorpshuis. De nieuwe tarieven zijn vastgesteld omdat de tarieven die tot en met 2019 werden gehanteerd niet meer in overeenstemming zijn met de alsmaar stijgende woonlasten van het dorpshuis. Met name de energiekosten ondergaan jaar na jaar een stijging. ‘Tevens zijn de tarieven nu in overeenstemming gebracht met de vloeroppervlakten van de ruimten en zijn de categorieën waar de gebruikers in worden ingedeeld teruggebracht van 3 naar 2. Vanaf 2020 wordt de gezamenlijke ruimte 0.13 niet meer per uur verhuurd. De kosten om die ruimte te verwarmen zijn daarvoor te hoog. De tarieven voor het gebruik van apparatuur en overige hulpmiddelen worden niet gewijzigd.

Overzicht categorieën:

Categorie 1, niet commercieel: Geldt voor iedere gebruiker die voor zijn of haar prestaties geen andere vergoeding vraagt dan een periodieke contributie of een vergelijkbaar bedrag. Dit zal met name gelden voor stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk.

Categorie 2, commercieel: Iedere gebruiker die voor zijn of haar prestaties een vergoeding vraagt wordt in principe ingedeeld in categorie 2.

Het bestuur bepaalt in welke categorie de gebruiker wordt ingedeeld. Indien deze gebruiker kan aantonen of aannemelijk kan maken dat de ontvangen vergoedingen de kosten niet of nauwelijks overstijgen kan deze gebruiker ingedeeld worden in categorie 1.

Overzicht tarieven gebruik ruimten vanaf 1 januari 2020:

    categorie 1 categorie 2  
nr. ruimte per uur dagdeel per uur dagdeel m2
0.13 gezamenlijke ruimte n.v.t. € 17,00 n.v.t. € 84,00 207
0.02 ontmoetingsruimte €2,70 3,10 13,40 €40,20 49
0.04 ontspanningsruimte 3,15 9,45 15,50 46,50 57
0.05 algemene ruimte 2,00 6,00 10,00 30,00 36
1.03 vergaderruimte 1 2,00 6,00 10,00 30,00 36
1.06 vergaderruimte 2 2,00 6,00 10,00 30,00 36    

Overzicht tarieven gebruik apparatuur en hulpmiddelen vanaf 1 januari 2020:

                flipover zonder papier      € 10

                flipover met papier            € 15

                beamer met projectiescherm           € 15

                los groot projectiescherm                € 10

                geluidsinstallatie inclusief mediaplayer     € 100

                monitorinstallatie met microfoonopstelling              € 2S

Deze prijzen gelden voor de huurperiode. Indien deze meerdere dagen beslaat gelden
ze per dag